خرید
قانون دوم ترمودینامیک
49000 تومان

حل تمرین ترمودینامیک فصل قانون دوم ترمودینامیک