معادله برنولی در فرمی نا آشنا

این تمرین را توصیه می کنم خیلی جدی بگیرید چون احتمال اینکه در امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل مشاهده کنیذ بسیار زیاد است. این تمرین یکی از مباحث مطرح شده…